EMSS醫療頭部固定器(ET-001)

型號 : ET-001
品牌 : EMSS

CNY ¥ 130

EA-B3 羅伯遜擔架

型號 : EA-B3
品牌 : EMSS

EJB-002 套裝夾板(7件套)

型號 : EJB-002
品牌 : EMSS

EJB-003負壓夾板 (輕便型擔架)

型號 : EJB-003
品牌 : EMSS

EJB-004 真空夾板套裝

型號 : EJB-004
品牌 : EMSS

EJB-005-C 真空夾板

型號 : EJB-005C
品牌 : EMSS

EJB-006 真空擔架

型號 : EJB-006
品牌 : EMSS

EDJ-001A EMSS 鋁合金剷式救援擔架

型號 : EDJ-001A
品牌 : EMSS

EDJ-001B 鋁合金剷式救援擔架

型號 : EDJ-001B
品牌 : EMSS

EDJ-002 X射線可穿透性擔架

型號 : EDJ-002
品牌 : EMSS

EDJ-003A 鋁合金折疊擔架

型號 : EDJ-003A
品牌 : EMSS

EDJ-003B 鋁合金折疊擔架

型號 : EDJ-003B
品牌 : EMSS

EDJ-003C 鋁合金折疊擔架

型號 : EDJ-003C
品牌 : EMSS

EDJ-003D 鋁合金折疊擔架

型號 : EDJ-003D
品牌 : EMSS

EDJ-004A 鋁合金輪式救援擔架

型號 : EDJ-004A
品牌 : EMSS

EDJ-004B EMSS鋁合金折疊擔架

型號 : EDJ-004B
品牌 : EMSS

EDJ-005A 鋁合金折疊擔架

型號 : EDJ-005A
品牌 : EMSS

EDJ-005B 鋁合金折疊擔架

型號 : EDJ-005B
品牌 : EMSS

EDJ-005C 鋼制折疊擔架

型號 : EDJ-005C
品牌 : EMSS

EDJ-006A 鋁合金折疊擔架

型號 : EDJ-006A
品牌 : EMSS